İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU

“BEND-MAK MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.” (“ŞİRKET”)

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU

1. GENEL

Siz veri sahipleri tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 11. ve 13’üncü maddeleri uyarınca yapılacak başvuruları ivedilikle, etkin ve kapsamlı bir şekilde değerlendirebilmek ve çözümleyebilmek adına, işbu Başvuru Formu , veri sorumlusu sıfatıyla BEND-MAK MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş. (“BENDMAK” veya “Şirket”) tarafından hazırlanmıştır.

2. BAŞVURU YOLU

Siz veri sahipleri, KVKK’nun 11. ve 13. maddeleri uyarınca; veri sorumlusu sıfatı taşıyan Şirketimize, KVKK'nun uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi yazılı olarak işbu formun doldurulması suretiyle veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle:

• İşbu veri sahibi başvuru formunun ıslak imzalı bir kopyasını Akçalar Sanayi Bölgesi, Naldöken cad. No:10 16250 Akçalar / BURSA adresine şahsen başvurarak,
• İşbu veri sahibi başvuru formunun ıslak imzalı bir kopyasını Akçalar Sanayi Bölgesi, Naldöken cad. No:10 16250 Akçalar / BURSA adresine iadeli taahhütlü mektup yoluyla,
• İşbu veri sahibi başvuru formunun ıslak imzalı bir kopyasını bendmakvk@bendmak.com.tr e-posta Adresine elektronikimzalı olarak, iletebilirsiniz.

Siz veri sahipleri, başvurularınızı Türkçe olarak yapmak kaydıyla bu haktan yararlanabilirsiniz.

.

3. VERİ SAHİBİNE İLİŞKİN BİLGİLER

KVKK’nun ilgili maddesi uyarınca yapacağınız başvurunuzla ilgili olarak, sizleri tanıyabilmemiz ve BENDMAK tarafından gerekli araştırma, değerlendirme ve çözümlemeleri yapabilmemiz amacıyla aşağıdaki bilgileri eksiksiz şekilde doldurmanızı rica ederiz.

 

Başvuru Tarihi:

................................A.Başvuru Yapan İlgili Kişi Bilgileri

İsim:

................................

Soy isim:

................................

T.C. Kimlik Numarası:

................................

Telefon Numarası:

................................

E-posta:

................................

Adres:

................................

B. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yönetimini seçiniz:
  1. Adresime gönderilmesini istiyorum.
  2. E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.
  3. Elden teslim almak istiyorum.
C. Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz: (Müşteri, İş Ortağı, Çalışan Adayı, Eski Çalışan, Üçüncü Taraf Firma Çalışan, Hissedar gibi)
 1. Müşteri
 2. Ziyaretçi
 1. İş Ortağı
 2. Diğer: ......................................................................

Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz birim: ................................................................................
Konu: ....................................................................................................................................................

 

 1. Eski çalışanım.

 

Çalıştığım Yıllar:. .......................................

 

 1. Diğer
 1. İş Başvurusu / Özgeçmiş paylaşımı yaptım.

Tarih:
...........................................................................

 1. Üçüncü Firma Çalışanıyım.

 

D. Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:

……………………..………………………….…………………………………………..…………….…………………………….….…………………..……………………..………………………….…………………………………………..…………….……………………………….…………………..……………………..………………………….……………………………………….…..…………….……………………………….…………………..……………………..………………………….…………………………………………..…………….……………………………….…………………..……………………..………………….……….…………………………………………..…………….……………………………….…………………..……………………..………………………….…………………………………………..…………….……………………………….……………..

Açıklama:
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki taleplerinizin yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Bu itibarla yazılılık koşulu kapsamında, İşbu veri sahibi başvuru formunun ıslak imzalı bir kopyasını Akçalar Sanayi Bölgesi, Naldöken cad. No:10 16250 Akçalar / BURSA adresine şahsen başvurarak, İşbu veri sahibi başvuru formunun ıslak imzalı bir kopyasını Akçalar Sanayi Bölgesi, Naldöken cad. No:10 16250 Akçalar / BURSA adresine iadeli taahhütlü mektup yoluyla, İşbu veri sahibi başvuru formunun ıslak imzalı bir kopyasını bendmakvk@bendmak.com.tr  e-posta Adresine elektronikimzalı olarak, iletebilirsiniz. Başvuru formu, Şirket ile olan ilişkinizin tespit edilmesi, Şirket tarafından işlenen kişisel verileriniz varsa, başvurunuzu doğru ve kanuni süresi içerisinde yanıtlayabilmemiz için hazırlanmıştır. Hukuki ve cezai riskleri önlemek için Şirketimizin kimlik ve yetki tespiti yapabilmesi için ek bilgi/belge talep hakkı saklıdır. Lütfen işbu form kapsamında tarafımıza ilettiğiniz taleplerinizin doğru ve güncel olmasına dikkat ediniz. Zira iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.Veri sahibi adına 3. kişiler tarafından yapılacak olan başvurularda, işbu form ile birlikte noterce onaylanmış vekâletnamenin, velayet/vesayet altında bulunan çocuklar adına yapılacak başvurularda ise işbu form ile birlikte velayet/vesayet ilişkisini tevsik edici belgelerin bir suretinin tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak amacıyla, bilgi edinme başvurunuzun BENDMAK’a ulaştığı tarihten itibaren yedi (7) gün içinde, BENDMAK, veri sahibi olduğunuzu teyit etmek amacıyla sizinle iletişime geçebilecek, bu hususta sizlerden bazı bilgi ve belgeler talep edebilecektir. Bu kapsamda tarafımıza sağlamış olduğunuz bilgi ve belgeler, veri sahibi olduğunuzun teyit edilmesini müteakip derhal imha edilecektir.

Talep edilen bilgi ve belgelerin eksik olması durumunda, talebimiz üzerine bilgi ve belgelerin tamamlanarak tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Bilgi ve belgeler tarafımıza tam olarak iletilene kadar talebin sonuçlandırılmasına ilişkin KVKK madde 13/2’de belirtilen otuz (30) günlük süre askıya alınacaktır.

 

5. VERİ SAHİBİNİN TALEBİNİN SONUÇLANDIRILMASI
Niteliğine göre talebiniz, KVKK uyarınca bizlere ulaştığı tarihten itibaren, en kısa sürede ve en geç otuz  (30)  gün  içinde  cevaplandırılacaktır.  Cevaplarımız  ve  değerlendirmelerimiz,  işbu  başvuru formundaki  seçiminize  göre  KVKK’nun  13.  maddesi  uyarınca,  yazılı  veya  elektronik  ortam vasıtasıyla   tarafınıza   iletilecektir.   Başvuru   sonucunun   posta,   elektronik   posta   veya   faks yöntemlerinden biriyle iletilmesine ilişkin bir tercihiniz varsa, B sekmentindeki tercihleri seçiniz

Talepleriniz BENDMAK tarafından ücretsiz sonuçlandırılacak olup, cevaplama sürecinin ayrıca bir maliyet doğurması halinde, ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen tutarlarda ücret talep edilebilecektir.

 

6. VERİ SAHİBİ BEYANI
KVKK uyarınca yapmış olduğum bilgi edinme başvurusunun, yukarıda belirttiğim talep/talepler çerçevesinde  değerlendirilerek  sonuçlandırılmasını  rica  eder,  işbu  başvuruda tarafınıza  sağlamış olduğum bilgi ve belgelerin doğru, güncel ve şahsıma ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim.

 

Veri Sahibi
Adı Soyadı ...........................
Başvuru Tarihi ...........................
İmza ...........................